Přepravy Korábek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Vymezení některých pojmů
  1. Osoba provozující stránky prepravy.korabek.cz, nabízející uvedené služby, je v textu označena jako poskytovatel.
  2. Služby, které poskytovatel nabízí na doméně prepravy.korabek.cz jsou zejména možnost:
   1. Vkládání nabídek volných vozů
   2. Vkládání nabídek přeprav

Dále se službami rozumí služby obchodních partnerů poskytovatele.

 1. Údaje o uživatelijsou údaje, které uživatel při registraci uvedl.
 2. Osobní údajejsou údaje o uživateli, které mají povahu osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen "Obecné nařízení").
 1. Registrace uživatele a osobní údaje
  1. Při registraci je uživatel povinen uvést správně a úplně všechny vyplňované údaje. Údaje o uživateli může uživatel na základě své žádosti kdykoliv doplnit, změnit či upravit.
  2. Uživatel bere na vědomí, že údaje o uživateli, vč. osobních údajů, poskytnutých v rozsahu registračního formuláře a v rozsahu údajů získaných v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami budou zpracovány poskytovatelem v takovém rozsahu, v jakém jsou potřebné pro danou službu.
 1. Příjemci osobních údajů jsou návštěvníci internetové stránky korabek.cz.
 2. Osobní údaje jsou u Správce údajů uloženy po dobu, kdy je platná registrace uživatele, a následně po dobu 5 let od skončení registrace.
 3. Uživatel má právo od Správce údajů požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce údajů při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením.
 1. Podmínky
  1. Většina služeb na stránkách korabek.cz je poskytována za uplatu.

Poskytovatel prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

 1. Poskytovatel bude zasílat uživatelům informace v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služeb, dále pak, projeví-li s tím uživatel souhlas, 1x týdně e-mail o novinkách nabízených v rámci služeb poskytovatele, popř. o produktech třetích osob.
 1. Odpovědnost
  1. Za obsah zveřejněných informací uživatele, jejich správnost a morální přípustnost nese odpovědnost výhradně uživatel. Poskytovatel není povinen přezkoumávat tento obsah, zda nepoškozuje zájmy třetích osob. Za nároky třetích osob, které by v této souvislosti byly vůči poskytovateli vzneseny, odpovídá uživatel.
  2. Pokud jsou v rámci využívání služeb používány ochranné registrované značky, uděluje uživatel poskytovateli svolení k použití těchto značek. Uživatel zaručuje, že je oprávněn udělit svolení k užití těchto značek.
 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby, škody způsobené používání aplikací umístěné na adrese korabek.cz. Přesto se snaží aplikaci maximálně zabezpečit a využívat šifrované komunikace pro pohodlí a bezpečí uživatelů.
 2. Poskytovatel neodpovídá za splnění povinností, které si mezi sebou dva uživatelé sjednají. Poskytovatel neodpovídá zejména za povinnost uhradit cenu, kterou si mezi sebou dva uživatelé sjednají, pokud ji jeden z dotčených uživatelů nezaplatí řádně a včas. Uživatel je však oprávněn na porušení povinnosti, kterou si mezi sebou dva uživatelé sjednají, poskytovatele upozornit (podat na něj stížnost). V takovém případě je poskytovatel povinen vyzvat uživatele, na nějž byla podána stížnost, k nápravě a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 3. Za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb nese odpovědnost uživatel. Uživatel se zavazuje, že služby nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito Všeobecnými obchodními podmínkami či oprávněnými zájmy poskytovatele.
 1. Následky porušení povinností
  1. Poskytovatel má právo ze služby prepravy.korabek.cz odstranit uživatelský účet:
   1. jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti);
   2. pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby;
   3. pokud uživatel nenavštíví svůj účet po dobu delší než 3 měsíce;
   4. pokud uživatel budí dojem, že služby ve skutečnosti využívá jiná právnická nebo fyzická osoba, než uživatel;
   5. pokud se uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb a poskytovatele;
   6. který není užíván za účelem, za kterým byly stránky eSpedice.cz vytvořeny;
   7. v případě, že uživatel při registraci zadá neplatné nebo falešné údaje, které mu nepřísluší;
   8. v případě, že jsou na uživatele podána stížnost a uživatel svou povinnost ohledně neuhrazených závazků vůči jiným uživatelům (tj. svým odběratelům) ve lhůtě, kterou mu poskytovatel ve výzvě sdělí, nesplní;
 1. Má-li poskytovatel právo odstranit uživatelský účet podle předchozího odstavce, nezbavuje se tím uživatel povinnosti splnit závazky, které si sjednal s ostatními uživateli (tj. se svými odběrateli).
 1. Poskytovatel má právo pozastavit poskytování služeb v případě, že je uživatel účtu v prodlení s jakoukoliv platbou dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. V případě, že poskytovatel nedodrží výši dohodnuté prezentace garantované objednávkou, má uživatel účtu právo požadovat slevu nebo náhradní plnění. To vše za předpokladu, že uživatel účtu dodal včas veškeré údaje do 7 dnů od uzavření objednávky a uhradil za služby před koncem splatnosti uvedené na objednávce/faktuře konkrétní služby.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Zaškrtnutím políčka "Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami" potvrdil uživatel svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 1. Poskytovatel a uživatel účtu ujednali, že všechny vzájemné spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány podle Řádu, Pravidel a Sazebníku Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Zásady cookies

 1. Prohlášení k souborům cookies na serveru prepravy.korabek.cz

V souladu se zákonem vyžívá server prepravy.korabek.cz soubory cookies. Soubor cookie je malé množství textových dat, které se ukládá v počítači uživatele při prohlížení internetových stránek. Při každé další návštěvě se poté tento soubor, který obsahuje například údaje o uživatelském účtu, opět posílá zpět na server. Soubory cookies běžně slouží k detekci unikátních uživatelů, ke shromažďování informací o nich a zjednodušuje tak procházení a poskytování obsahu. Dále upozorňujeme, že v rámci remarketingu mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i soubory jiných subjektů, a to zejména provozovatelů reklamních systémů Google a Seznam, jejichž kreativy jsou na našich stránkách umístěny. Účelem je zobrazení relevantnějšího reklamního sdělení.

 1. Zásady využití cookies

prepravy.korabek.cz využívá cookies zpravidla k technickým účelům a pro účely reklamního systému Adsense, Sklik. V žádném případě nelze tyto soubory využít k zjištění totožnosti konkrétních návštěvníků. Některé stránky webu prepravy.korabek.cz, které navštěvujete, mohou shromažďovat informace také pomocí pixelových značek (obrázků ve formátu GIF o rozměru 1 × 1 pixel; tzv. čisté gify), které mohou být sdíleny s třetími osobami, jež přímo podporují naše reklamní aktivity nebo vývoj webových stránek. Podle těchto údajů vás však také nelze identifikovat coby jednotlivce, ačkoli dané informace mohou být propojeny s vašimi osobními údaji. Vzhledem k tomu, že se na serveru prepravy.korabek.cz může objevovat také obsah a prvky třetích stran (YouTube videa, Facebook prvky, affiliate partnerské programy atd.), je možné, že tyto služby ukládají další cookies.

 1. Druhy cookies

Existují dva druhy cookies - dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení relace a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači až do odstranění. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých již vyplněných údajů. Trvalé soubory cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte libovolnou internetovou stránku (neumožňují ovšem identifikovat vás osobně). Díky této identifikaci je možné přizpůsobit zobrazení stránek tak, jak jste si již v minulosti definovali. Soubory cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Poslední aktualizace obchodních podmínek dne: 10.8.2023